OWS

Ogólne warunki sprzedaży
BBK SP. Z O.O. W SZAMOTUŁACH
 1. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane w dalszej treści "OWS") regulują treść wszelkich umów sprzedaży i umów dostawy (zwanych w dalszej treści OWS "umową"), jakie zawierane są przez spółkę pod firmą BBK SP. Z O.O. z siedzibą w Szamotułach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000215662 (zwaną w dalszej treści OWS "BBK SP. Z O.O."), z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą (zwanymi w dalszej treści OWS "Kontrahentem").
  2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy w stosunku do niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej i pod rygorem ich nieważności.
  3. W przypadku gdy Kontrahent stosować będzie własne wzorce umowne, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w relacjach z BBK SP. Z O.O.
  4. OWS znajdują zastosowanie także w ramach procedur przetargowych, w których uczestniczyć będzie BBK SP. Z O.O., w zakresie odmiennie nieuregulowanym warunkami przetargu.
 2. Ceny
  1. Katalogi, prospekty oraz dokumenty o podobnym charakterze rozpowszechniane przez BBK SP. Z O.O. a także informacje zamieszczane na stronie internetowej BBK SP. Z O.O., nie mają charakteru wiążącego i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zachowują one aktualność wyłącznie do chwili zastąpienia ich nowymi katalogami, prospektami, dokumentami o podobnym charakterze lub chwili zmiany informacji zamieszczonych na stronie internetowej BBK SP. Z O.O..
  2. Cennik BBK SP. Z O.O. zamieszczony jest wyłącznie na stronie internetowej BBK. Cennik zachowuje aktualność wyłącznie do chwili jego zmiany. Zamówienie Kontrahenta realizowane jest według cen zawartych w cenniku obowiązującym w chwili dojścia zamówienia do BBK SP. Z O.O.
  3. Ceny BBK SP. Z O.O. są nominowane w walucie złoty polski. W przypadku towarów wymagających uprzedniego sprowadzenia z zagranicy, ceny BBK SP. Z O.O. mogą być nominowane w walucie euro - w takim przypadku cena nominowana w złotych polskich ustalana jest jako równowartość ceny wyrażonej euro, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury przez BBK SP. Z O.O..
  4. Ceny BBK SP. Z O.O. są cenami netto i nie obejmują w szczególności polskiego podatku od towarów i usług oraz ewentualnych opłat dodatkowych np. z tytułu legalizacji dokumentów handlowych, certyfikacyjnych itp. Wszelkie podatki i opłaty dodatkowe obciążają wyłącznie Kontrahenta.
  5. Ceny BBK SP. Z O.O. są cenami loco magazyn Kontrahenta. Ceny obejmują koszty dostawy towarów, chyba że ze względu na specyfikę lub ilość towarów strony wyraźnie umówią się inaczej.
  6. Ceny BBK SP. Z O.O. obejmują koszty opakowania towarów w sposób zwyczajowo przyjęty w obrocie handlowym i odpowiadający właściwościom danego towaru.
 3. Zawarcie umowy
  1. Wymiana oświadczeń związanych z zawarciem umowy między BBK SP. Z O.O. a Kontrahentem odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej lub w formie dokumentu pisemnego przesłanego faksem. Przyjmuje się, że osoba, która złożyła oświadczenie w imieniu BBK SP. Z O.O. albo Kontrahenta była upoważniona do składania wiążących oświadczeń woli tego rodzaju co złożone oświadczenie.
  2. Umowa zawierana jest na podstawie zamówienia Kontrahenta (oferta). Zamówienie składane jest na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej BBK SP. Z O.O., dostępnym także w trybie umożliwiającym wydruk jego wzoru.
  3. Kontrahent związany jest złożonym zamówieniem przez okres siedmiu dni od dnia doręczenia zamówienia BBK SP. Z O.O.
  4. BBK SP. Z O.O. potwierdza otrzymane zamówienie w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania albo informuje Kontrahenta o braku możliwości przyjęcia zamówienia wskazując jego przyczyny. Brak oświadczenia BBK SP. Z O.O. w powyższym terminie oznacza brak przyjęcia zamówienia i niezawarcie umowy.
  5. Umowa zostaje zawarta w chwili doręczenia Kontrahentowi potwierdzenia zamówienia przez BBK SP. Z O.O. (przyjęcie oferty).
  6. BBK SP. Z O.O. składając oświadczenie o braku możliwości przyjęcia zamówienia może złożyć Kontrahentowi zmodyfikowane warunki realizacji zamówienia (kontroferta). BBK SP. Z O.O. jest związana złożoną kontrofertą przez okres trzech dni od dnia jej doręczenia Kontrahentowi. W powyższym przypadku, umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez BBK SP. Z O.O. potwierdzenia przyjęcia kontroferty przez Kontrahenta. Brak przyjęcia kontroferty w ciągu trzech dni od dnia jej otrzymania przez Kontrahenta oznacza brak przyjęcia kontroferty i niezawarcie umowy.
 4. Termin dostawy
  1. Zamówione towary dostarczone zostaną przez BBK SP. Z O.O. w ciągu czternastu dni od dnia zawarcia umowy, chyba że wyraźnie uzgodniony zostanie inny termin.
  2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli towar opuści magazyn BBK SP. Z O.O. w ostatnim dniu terminu.
  3. W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu dostawy wyniknie z niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenia nadzwyczajnego (np.: siła wyższa, strajki, zamieszki, blokady drogowe, korki graniczne, nagła zmiana stanu prawnego, braki w dostawach energii elektrycznej), termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania zdarzenia, nie dłużej jednak niż o jeden miesiąc.
  4. W przypadku zaistnienia po stronie BBK SP. Z O.O. przeszkód w dochowaniu terminu dostawy, będących wynikiem niezawinionych przez BBK SP. Z O.O. opóźnień dostawców, wybranych przez BBK SP. Z O.O. z dochowaniem należytej staranności, dopuszcza się opóźnienie w terminie dostawy do jednego miesiąca.
  5. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie IV.3. OWS albo IV.4. OWS, Kontrahent uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jednak dopiero po upływie trzydziestu dni opóźnienia w terminie dostawy. Odstąpienie dotyczyć może wyłącznie niewykonanej jeszcze części umowy. Odstąpienie dopuszczalne jest wyłącznie w wypadku gdy umowa nie została jeszcze wykonana przez BBK SP. Z O.O. oraz pod warunkiem udowodnienia przez Kontrahenta, że dalsze opóźnienie w terminie dostawy spowoduje dla Kontrahenta istotną utratę znaczenia gospodarczego umowy w niewykonanej jeszcze części. W przypadku odstąpienia od umowy Kontrahentowi nie przysługują wobec BBK SP. Z O.O. jakiekolwiek roszczenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
  6. O zaistnieniu sytuacji opisanej w punkcie IV.3. OWS albo IV.4. OWS BBK SP. Z O.O. zawiadamia niezwłocznie Kontrahenta, podając przewidywany termin dostawy.
  7. W wypadku gdy termin dostawy zostanie zakłócony bądź opóźniony przez Kontrahenta, dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu dla BBK SP. Z O.O. albo Kontrahenta obciążają wyłącznie Kontrahenta; termin dostawy ulega zaś odpowiedniemu wydłużeniu.
 5. Przejście ryzyka
  1. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru oraz ciężary i korzyści z towarem związane, przechodzą na Kontrahenta z chwilą dostarczenia towaru do miejsca dostawy.
  2. W przypadku odbioru towaru przez Kontrahenta, ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru oraz ciężary i korzyści z towarem związane, przechodzą na Kontrahenta z chwilą powierzenia towaru przez BBK SP. Z O.O. Kontrahentowi lub przewoźnikowi trudniącemu się przewozem towarów danego rodzaju.
  3. Ubezpieczenie towaru na czas transportu obciąża BBK SP. Z O.O.. Powyższe nie dotyczy jednak przypadku o którym mowa w punkcie V.2. OWS.
 6. Płatności
  1. Faktura BBK SP. Z O.O. doręczana jest Kontrahentowi wraz z towarem którego wydanie dokumentuje.
  2. Kontrahent zobowiązany jest zapłacić cenę w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia mu faktury wystawionej przez BBK SP. Z O.O., przelewem na rachunek bankowy BBK SP. Z O.O. wskazany w treści faktury, chyba że w treści faktury BBK SP. Z O.O. wyraźnie wyznaczy inną datę lub inną formę dokonania zapłaty.
  3. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego BBK SP. Z O.O. kwotą przelewu. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez BBK SP. Z O.O. potwierdzenia przyjęcia wpłaty gotówkowej.
  4. Bez względu na treść polecenia przelewu złożonego przez Kontrahenta, otrzymana przez BBK SP. Z O.O. kwota każdorazowo zaliczana jest w pierwszej kolejności na poczet najwcześniej wymagalnych należności wraz z należnymi od tych należności świadczeniami ubocznymi, a w szczególności odsetkami za opóźnienie w zapłacie. BBK SP. Z O.O. uprawniona jest do zaliczenia otrzymanej kwot w odmienny sposób, o czym informuje Kontrahenta.
  5. W przypadku towaru niestandardowego BBK SP. Z O.O. uprawniona jest żądać zapłaty przez Kontrahenta zaliczki na poczet ceny, w odpowiedniej wysokości i terminie. W takiej sytuacji, przystąpienie przez BBK SP. Z O.O. do realizacji umowy uzależnione jest od zapłaty zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez BBK SP. Z O.O.. Opóźnienie w zapłacie zaliczki trwające dłużej niż czternaście dni uprawnia BBK SP. Z O.O. do odstąpienia od umowy w całości albo w części. Odstąpienie od umowy przez BBK SP. Z O.O. nie skutkuje powstaniem dla Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
  6. Za pierwsze trzydzieści dni opóźnienia w zapłacie Kontrahent płaci BBK SP. Z O.O. odsetki ustawowe według aktualnej ich stawki. Za kolejne dni opóźnienia Kontrahent płaci BBK SP. Z O.O. odsetki umowne w wysokości trzykrotności aktualnej stawki odsetek ustawowych. Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż trzydzieści dni, BBK SP. Z O.O. uprawniona jest do odstąpienia od umowy, według własnego wyboru, w całości albo w niewykonanej jeszcze części, bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zaległości. W powyższym przypadku Kontrahentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do BBK SP. Z O.O. a w szczególności roszczenia odszkodowawcze. W przypadku odstąpienia od umowy, Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić BBK SP. Z O.O., na swój koszt i ryzyko, towar dostarczony Kontrahentowi oraz uiścić zryczałtowaną karę umowną w wysokości 50% wartości netto umowy albo wartości netto tej części umowy, od której BBK SP. Z O.O. odstąpiła.
 7. Zastrzeżenie własności
  1. Towar stanowiący przedmiot umowy pozostaje własnością BBK SP. Z O.O. aż do czasu uiszczenia przez Kontrahenta pełnej ceny jego zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, a w szczególności odsetkami za opóźnienie w zapłacie. Powyższe nie dotyczy towarów standardowych, nabywanych wyłącznie celem dalszej ich odsprzedaży lub zużycia w zwykłym toku działalności Kontrahenta.
  2. Towar pozostający własnością BBK SP. Z O.O. nie może stanowić dla Kontrahenta przedmiotu zastawu lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia.
  3. Kontrahent z dniem przejścia na niego ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru zobowiązany jest ubezpieczyć towar niestandardowy na czas, w którym towar ten pozostawać będzie własnością BBK SP. Z O.O., do pełnej wartości towaru.
  4. Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BBK SP. Z O.O. o czynnościach egzekucyjnych podjętych przez osoby trzecie w stosunku do towaru będącego własnością BBK SP. Z O.O., próbach zajęcia towaru, sprzedaży, obciążenia, wszelkich uszkodzeniach, zniszczeniu albo utracie. W przypadku niedochowania powyższego obowiązku, Kontrahent zobowiązany jest, niezależnie od wypełnienia innych zobowiązań, w tym w szczególności zapłaty za towar, zapłacić na rzecz BBK SP. Z O.O. zryczałtowaną karę umowną w wysokości 25 % wartości netto towaru.
  5. BBK SP. Z O.O. uprawniona jest do kontrolowania u Kontrahenta, w każdym czasie, stanu towaru stanowiącego własność BBK SP. Z O.O.. W przypadku stwierdzenia niestarannego albo narażającego na uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przechowywania lub używania towaru przez Kontrahenta, BBK SP. Z O.O. uprawniona jest do żądania zmiany sposobu przechowywania lub używania towaru albo też wydania towaru BBK SP. Z O.O. we wskazanym przez siebie terminie.
 8. Rękojmia
  1. BBK SP. Z O.O. zapewnia Kontrahenta o dobrej jakości i braku wad fizycznych oferowanych przez siebie towarów. BBK SP. Z O.O. jest odpowiedzialna wobec Kontrahenta gdy towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia oraz jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu BBK SP. Z O.O. zapewnił Kontrahenta albo jeżeli towar wydany został Kontrahentowi w stanie niezupełnym.
  2. Odpowiedzialność BBK SP. Z O.O. z tytułu rękojmi obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze. BBK SP. Z O.O. nie odpowiada za wady będące wynikiem zwykłego zużycia towaru, niewłaściwego używania lub przechowywania towaru oraz jego zmian, przeróbek lub napraw dokonywanych przez osoby trzecie, inne niż BBK SP. Z O.O., ani też - z zastrzeżeniem zdania poprzedniego - za wady powstałe po przejściu ryzyka na Kontrahenta. BBK SP. Z O.O. nie odpowiada też za wady o których Kontrahent wiedział w chwili dostawy towaru.
  3. Kontrahent zobowiązany jest zawiadomić BBK SP. Z O.O. o wadzie towaru nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru Kontrahentowi albo nie później niż trzeciego dnia pod dniu ujawnienia wady, gdy wada wyszła na jaw dopiero później. W przypadku uchybienia terminom wskazanym w zdaniu poprzednim, roszczenia Kontrahenta z tytułu rękojmi wygasają.
  4. W przypadku gdy towar okaże się wadliwy, BBK SP. Z O.O. - według swego wyboru - dostarczy Kontrahentowi w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba że zgodnie ustalony zostanie poziom obniżenia ceny przez BBK SP. Z O.O..
  5. Dostawa towaru wolnego od wad albo usunięcie wady nastąpią w stosownym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części niezbędnych dla usunięcia wady. O przewidywanym terminie usunięcia wady BBK SP. Z O.O. powiadomi Kontrahenta niezwłocznie po ustaleniu charakteru i istoty wady. Przewidywany termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby dotrzymanie terminu okazało się niemożliwe z przyczyn, za które BBK SP. Z O.O. nie odpowiada oraz w przypadku gdyby w toku naprawy ujawnił się wyjątkowo skomplikowany charakter wady.
  6. W przypadku gdy dostawa towaru wolnego od wad albo usunięcie wady nie zostaną dokonane w terminie trzydziestu dni, Kontrahent uprawniony jest odstąpić od umowy, w tym zakresie, w jakim dotyczy to towarów wadliwych. Odstąpienie od umowy zobowiązuje BBK SP. Z O.O. i Kontrahenta do zwrotu wzajemnych świadczeń.
  7. BBK SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Kontrahenta w wyniku wady towaru, wyłącznie w przypadku gdy wiedząc o wadzie nie uprzedziła o tym Kontrahenta.
  8. Odpowiedzialność BBK SP. Z O.O. z tytułu rękojmi za wady towaru wygasa z chwilą odsprzedaży towaru przez Kontrahenta lub zużycia towaru przez Kontrahenta w zwykłym toku jego działalności, jednak w każdym wypadku nie później niż z upływem trzydziestego dnia od dnia wydania towaru Kontrahentowi.
  9. Wyłącza się stosowanie ogólnych warunków odpowiedzialności BBK SP. Z O.O. z tytułu rękojmi za wady towaru, zawartych w dziale II tytułu XI księgi III Kodeksu cywilnego.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza
  1. Odpowiedzialność odszkodowawcza BBK SP. Z O.O. ograniczona jest wyłącznie do podstaw i zasad określonych OWS. Powyższe oznacza niedopuszczalność wszelkich roszczeń Kontrahenta wobec BBK SP. Z O.O. nie znajdujących wyraźnej podstawy prawnej w OWS. Wyłączenie (ograniczenie) powyższe nie znajduje jednak zastosowania w przypadku, gdy działanie lub bezczynność BBK SP. Z O.O. nosi znamiona winy umyślnej.
  2. BBK SP. Z O.O. nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wad sprzedanego towaru a także wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania OWS lub umowy zawartej w oparciu o OWS.
  3. BBK SP. Z O.O. nie odpowiada za szkody związane z nieprawidłowością działania lub przerwami w działaniu strony internetowej BBK SP. Z O.O. oraz skrzynki poczty elektronicznej BBK SP. Z O.O..
  4. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze, wynikające z ustawy lub umowy, przysługujące Kontrahentowi wobec BBK SP. Z O.O., ulegają każdorazowo ograniczeniu do wysokości stanowiącej równowartość 100% wartości netto umowy której dotyczą lub z której wynikają.
 10. Postanowienia ogólne
  1. OWS mają wyłącznie postać elektroniczną. OWS są udostępnianie Kontrahentowi w formie pliku komputerowego dostępnego w powszechnie stosownym formacie na stronie internetowej BBK SP. Z O.O. w sposób umożliwiający Kontrahentowi pobranie, przechowywanie i odtwarzanie OWS w zwykłym toku czynności.
  2. Wyłączona jest możliwość zapłaty ceny przez jednostronne oświadczenie Kontrahenta o potrąceniu. Powyższe nie stoi na przeszkodzie potrąceniu umownemu. BBK SP. Z O.O. uprawniona jest do dokonywania potrąceń własnych zobowiązań wobec Kontrahenta z aktualnymi należnościami wobec tegoż Kontrahenta.
  3. Wyłączona jest możliwość przelewu wierzytelności przysługującej Kontrahentowi wobec BBK SP. Z O.O. na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody BBK SP. Z O.O..
  4. Wyłączona jest możliwość dokonywania przez Kontrahenta zmian w zewnętrznym wyglądzie towaru, w wyniku których Kontrahent bądź jakakolwiek osoba trzecia mogłaby zostać uznana za producenta towaru ani też usuwać z towarów zamieszczonych na nich znaków handlowych bądź przytwierdzać znaki Kontrahenta albo osoby trzeciej w sposób zakrywający znaki producenta.
  5. BBK SP. Z O.O. upoważniona jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych, w zakresie niezbędnym dla kontynuacji współpracy handlowej.
  6. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWS, jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
  7. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazało się w całości lub w części nieważne albo nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne albo nieskuteczne zastępowane jest automatycznie ważnym i skutecznym postanowieniem, które w sposób możliwie pełny odpowiada treści i celowi postanowienia zastąpionego.
 

OWS_BBK_SP.pdfOWS_BBK_SP.pdfOWS_BBK_SP.pdf
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem